web analytics
Advertisements
Tue. Oct 15th, 2019

ItsJM Life

Live simple and stay happy.

Mga Pagbasa ngayong Agosto 18, 2019 (Ika-20 na Linggo sa Karaniwang Panahon)

3 min read

UNANG PAGBASA
Jeremias 38, 4-6. 8-10

Pagbasa (Pagpapahayag) mula sa aklat ni propeta Jeremias

Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, “Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan; manapa’y ibig niyang mapahamak tayong lahat.”

Kaya’t sinabi ni Haring Sedequias, “Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo; hindi ko kayo mapipigil.” Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malquias, sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik.

Pumunta roon si Ebed-melec at sinabi sa hari, “Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno; inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala nang pagkain sa lungsod.” Iniutos ng hari na magsama si Ebed-melec ng tatlong lalaki at pagtutulungtulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 2. 3. 4. 18

Tugon: Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

Ako ay naghintay sa ‘king Panginoon,
at dininig niya ang aking pagtaghoy.

Tugon: Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

Sa balong malalim na lubhang maputik
iniahon niya at doo’y inalis,
ligtas na dinala sa malaking bato,
at naging panatag, taglay na buhay ko.

Tugon: Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

Tinuruan niya ako pagkatapos
ng bagong awiting pampuri sa Diyosl
ang bawat makasaksi ay matatakot
at sa Poong D’yos magtitiwalang lubos.

Tugon: Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

Mahina man ako at wala nang lakas,
ngunit sa isip mo’y di mo kinakatkat;
O aking Tagatulong, Tagapagligtas
Panginoong Diyos, h’wag ka nang magluwat!

Tugon: Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 12, 1-4

Pagbasa (Pagpapahayag) mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan, at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo’y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Hesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos.

Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng iyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 49-53

Ang (Pagpapahayag ng) Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito! May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga’t hindi natutupad ito! Akala ba ninyo’y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi: tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.

Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki,
Ang ina at ang anak na babae,
At gayun din ang biyenang babae, at manugang na babae.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.